NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Lista cu documentele de interes public

Informatiipublice

LISTA  DOCUMENTE

LISTA  INFORMATII DE INTERES PUBLIC

 

PRIMARIA COMUNEI BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASI

CONTACT: STR. PROF. V. VOINESCU, NR. 307, COM.BELCIUGATELE, JUD. CALARASI;

TEL: 0242643125

E-MAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program functionare: L-J : 8.30-13.00; 14.00-17.00

                                        V: 8.30-14.00

PRIMAR: GURLUI MIHAI

VICEPRIMAR : GURLUI GABRIEL

SECRETAR: MIHAI T. ION

ORGANIZARE:

ACHIZITII PUBLICE: ROSU ANDREEA

REGISTRU AGRICOL:  ANGHEL ADI LILIANA -  (consilier)

STARE CIVILA : MIHAI MARIANA- ( referent)

RELATII CU PUBLICUL: ISTRTAE GABRIELA-(referent)

URBANISM: BANU IULICA-(referent)

SEF S.V.S.U.: PIRVU CRISTIAN IONUT

TAXE SI IMPOZITE: ION MARIAN-( REFERENT) SI POSIRCA IOANA – INSPECTOR.

CONTABILITATE: RADUCANU ION GHIOCEL-  (consilier contabilitate)

                               PETRE RODICA – ( inspector de specialitate)

ASISTENTA SOCIALA: PETRISOR ANA- ( referent)

 1. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului local Belciugatele  şi procesele-verbale ale sedintelor ordinare si extraordinare  ale Consiliului local Belciugatele (hotărârile Consiliului local care au caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
 2. Minutele dezbaterilor publice;
 3. Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Belciugatele  (dispozitiile primarului cu caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
 4. Expunerile de motive, rapoartele de specialitate, referatele care stau la baza emiterii / adoptării actelor administrative cu caracter normativ;
 5. Rapoartele anuale întocmite conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizionalăşi  Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 6. Componenţa nominala a Consiliului local Belciugatele inclusiv apartenenta politica si a  comisiilor de specialitate;
 7. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local, regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de organizare si functionare al serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului local, regulamentul de ordine interioară;
 8. Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali ;
 9. Documente care conţin date statistice la nivelul unitatii administrative teritoriale;
 10. Raportul primarului  privind starea economico-sociala si de mediu  a comunei Belciugatele ;
 11. Bugetul local de venituri si cheltuieli;
 12. Bilantul contabil;
 13. Contul de executie bugetara;
 14. Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii;
 15. Publicaţiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silită;
 16. Publicaţiile de căsătorie;
 17. Citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;
 18. Declaraţiile de avere şi interese depuse conform Legii nr. 176/2010;
 19. Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni;
 20. Lista imputerniciţilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniile de activitate;
 21. Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartizarea locuintelor construite din fonduri ANL/ locuinte sociale;
 22. Documentele necesare repartizarii spaţiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea sau concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;
 23. Lista de prioritati la repartizarea locuintelor ANL/sociale;
 24. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie ;
 25. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare (se pot consulta exclusiv la sediul Primariei, numai de cei care pot face dovada ca sunt directi interesati sau potential afectati de prevederile acestora);
 26. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;
 27. Nomenclatorul stradal ;
 28. Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
 29. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, fisa de prezenta a beneficarilor ajutorului social;
 30. Documentaţii privind vanzarea/cumpararea, inchirierea, concesionarea, dare in folosinta gratuita a unor imobile din domeniul public/privat al comunei Belciugatele;
 31. Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică;
 32. Documente privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 33. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului local,  facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 34. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autorilatile publice din ţara si din strainatate, infratirea cu alte comunitati din strainatate, programul vizitelor  bilaterale;
 35. Lista asociatiilor de proprietari;
 36. Lista certificatelor de producator eliberate;
 37. Lista autorizatiilor de taxi / transport persoane
 38. Lista societatilor comerciale care functionaza in raza administrative a  com. Belciugatele;
 39.  Caitele de sarcini care stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice
 40. Lista achizitiilor publice,  servicii si lucrari
 41. Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul orasului;
 42. Documente privind relaţiile cu O.N.G-uri, programe si colaborari;
@2022

Meniu