NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BELCIUGATELE   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 61 din 23 Septembrie 2021

Hotarare cu privire la revocarea majorarii de capital social al S.C. BELCIUGATELE-SERVICII EDILITARE S.R.L., adoptata prin Hotararea Consiliului Local nr. 45 din 22.09.2021

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 11 - voturi ,, pentru’’ , -  voturi ,, impotriva ’’, - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 11 consilieri din cei 11 in functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
Dobrin NINA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Belciugatele
Mihai T. ION

 

Comuna Belciugatele 23 Septembrie 2021
Nr. 61