NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatiipublice

LISTA  DOCUMENTE

LISTA  INFORMATII DE INTERES PUBLIC

 

PRIMARIA COMUNEI BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASI

CONTACT: STR. PROF. V. VOINESCU, NR. 307, COM.BELCIUGATELE, JUD. CALARASI;

TEL: 0242643125

E-MAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program functionare: L-J : 8.30-13.00; 14.00-17.00

                                        V: 8.30-14.00

PRIMAR: GURLUI MIHAI

VICEPRIMAR : GURLUI GABRIEL

SECRETAR: MIHAI T. ION

ORGANIZARE:

ACHIZITII PUBLICE: ROSU ANDREEA

REGISTRU AGRICOL:  ANGHEL ADI LILIANA -  (consilier)

STARE CIVILA : MIHAI MARIANA- ( referent)

RELATII CU PUBLICUL: ISTRTAE GABRIELA-(referent)

URBANISM: BANU IULICA-(referent)

SEF S.V.S.U.: PIRVU CRISTIAN IONUT

TAXE SI IMPOZITE: ION MARIAN-( REFERENT) SI POSIRCA IOANA – INSPECTOR.

CONTABILITATE: RADUCANU ION GHIOCEL-  (consilier contabilitate)

                               PETRE RODICA – ( inspector de specialitate)

ASISTENTA SOCIALA: PETRISOR ANA- ( referent)

 1. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului local Belciugatele  şi procesele-verbale ale sedintelor ordinare si extraordinare  ale Consiliului local Belciugatele (hotărârile Consiliului local care au caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
 2. Minutele dezbaterilor publice;
 3. Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Belciugatele  (dispozitiile primarului cu caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
 4. Expunerile de motive, rapoartele de specialitate, referatele care stau la baza emiterii / adoptării actelor administrative cu caracter normativ;
 5. Rapoartele anuale întocmite conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizionalăşi  Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 6. Componenţa nominala a Consiliului local Belciugatele inclusiv apartenenta politica si a  comisiilor de specialitate;
 7. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local, regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de organizare si functionare al serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului local, regulamentul de ordine interioară;
 8. Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali ;
 9. Documente care conţin date statistice la nivelul unitatii administrative teritoriale;
 10. Raportul primarului  privind starea economico-sociala si de mediu  a comunei Belciugatele ;
 11. Bugetul local de venituri si cheltuieli;
 12. Bilantul contabil;
 13. Contul de executie bugetara;
 14. Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii;
 15. Publicaţiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silită;
 16. Publicaţiile de căsătorie;
 17. Citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;
 18. Declaraţiile de avere şi interese depuse conform Legii nr. 176/2010;
 19. Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni;
 20. Lista imputerniciţilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniile de activitate;
 21. Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartizarea locuintelor construite din fonduri ANL/ locuinte sociale;
 22. Documentele necesare repartizarii spaţiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea sau concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;
 23. Lista de prioritati la repartizarea locuintelor ANL/sociale;
 24. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie ;
 25. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare (se pot consulta exclusiv la sediul Primariei, numai de cei care pot face dovada ca sunt directi interesati sau potential afectati de prevederile acestora);
 26. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;
 27. Nomenclatorul stradal ;
 28. Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
 29. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, fisa de prezenta a beneficarilor ajutorului social;
 30. Documentaţii privind vanzarea/cumpararea, inchirierea, concesionarea, dare in folosinta gratuita a unor imobile din domeniul public/privat al comunei Belciugatele;
 31. Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică;
 32. Documente privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 33. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului local,  facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 34. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autorilatile publice din ţara si din strainatate, infratirea cu alte comunitati din strainatate, programul vizitelor  bilaterale;
 35. Lista asociatiilor de proprietari;
 36. Lista certificatelor de producator eliberate;
 37. Lista autorizatiilor de taxi / transport persoane
 38. Lista societatilor comerciale care functionaza in raza administrative a  com. Belciugatele;
 39.  Caitele de sarcini care stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice
 40. Lista achizitiilor publice,  servicii si lucrari
 41. Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul orasului;
 42. Documente privind relaţiile cu O.N.G-uri, programe si colaborari;